Program Europejskiej Polityki Sąsiedztwa obejmujący wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej. Zainicjowany w 2009 roku na I Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Pradze. Skierowany do sześciu państw Europy Wschodniej: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy w ramach czterech platform tematycznych:

1. ds. demokracji, dobrego zarządzania i stabilności;

2. ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE;

3. ds. bezpieczeństwa energetycznego;

4. ds. kontaktów międzyludzkich.

Platformy te obejmują regularne spotkania ekspertów, urzędników wyższego szczebla, ministrów kluczowych sektorów z państw członkowskich UE i państw partnerskich oraz realizację wielostronnych projektów, wspólnych szkoleń, seminariów oraz działań dotyczących przekazywania wiedzy i doświadczeń w konkretnych dziedzinach.


Inicjatorami utworzenia tej polityki w 2007 roku byli ówcześni ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji: Radosław Sikorski oraz Carl Bildt.


Celem Partnerstwa Wschodniego jest zbliżenie państw partnerskich do Unii Europejskiej poprzez pogłębioną współpracę i działania integracyjne, w oparciu o unijne wartości, normy i standardy. Aby je osiągnąć Partnerstwo Wschodnie jest rozwijane dwutorowo. W wymiarze bilateralnym koncentruje się na umacnianiu relacji poszczególnych państw Europy Wschodniej z Unią Europejską. Wymiar multilateralny odnosi się do podejmowania oraz rozwiązywania wspólnych wyzwań przez wszystkich partnerów.


Głównym zadaniem Partnerstwa Wschodniego na płaszczyźnie edukacji i badań naukowych jest realizowanie programów umożliwiających uniwersytetom oraz uczęszczającym do nich studentom z krajów Partnerstwa Wschodniego, współpracę z uniwersytetami z krajów Unii Europejskiej. Są to tzw. „programy mobilności naukowej i badawczej” (np. Tempus czy Erasmus Mundus), jak również organizacja konferencji, seminariów, spotkań oraz treningów. Celem wymienionych programów jest zwiększenie mobilności młodych obywateli państw sąsiadujących z Unią Europejską, rozwijanie międzynarodowej współpracy młodych ludzi oraz poprawa dostępności informacji na temat krajów członkowskich jak i krajów Partnerstwa Wschodniego. Głównym projektem realizującym wymienione cele jest „Młodzież w działaniu”.

Na płaszczyźnie kulturowej program Partnerstwa Wschodniego zakłada wymianę informacji i doświadczeń w dziedzinie kultury pomiędzy artystami i osobami zajmującymi się kulturą. Ponadto Partnerstwo Wschodnie pomaga budować demokratyczne struktury oraz promuje ideę społeczeństwa obywatelskiego.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up