§1

Niniejszy Regulamin określa najważniejsze zasady i kwestie związane z korzystaniem z pomieszczenia i zasobów Biblioteki w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (dalej: Centrum), znajdującej się w tym mieście przy ulicy Strzelców Siczowych 56.


§2

1. Biblioteka służy rozwojowi oraz upowszechnianiu wiedzy o kulturze poprzez: gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie do domu, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa a także organizowanie różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

2. Z pomieszczenia Biblioteki można korzystać bezpłatnie w godzinach pracy Centrum.

3. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać wyłącznie w sposób, który nie narusza praw autorskich.

4. Czytelnik korzystający z Biblioteki jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.


§3

1. Czytelnik nie stosujący się do postanowień Regulaminu może być pozbawiony tymczasowo lub całkowicie prawa do korzystania z usług Biblioteki.

2. Czytelnik Biblioteki ma prawo do wypożyczenia książek.

3. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Po skorzystaniu ze zbiorów Czytelnik zobowiązany jest oddać je bibliotekarzowi.

4. W Bibliotece można korzystać z czytelni bezpośrednio w pomieszczeniu.

5. Czytelnik w Bibliotece może korzystać ze zbiorów bibliotecznych, jak i materiałów własnych.

6. Czytelnik ma też prawo dostępu do książek elektronicznych, komputera oraz Internetu. O tym należy zgłosić bibliotekarzowi.

7. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów i żywności.


§4

1. Czytelnik chcący wypożyczyć książkę powinien okazać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem, zawierający informację o aktualnym adresie zamieszkania lub Kartę Czytelnika Biblioteki.

2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 2 książki oraz 3 czasopisma na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

3. Biblioteka może prolongować termin zwrotu wypożyczonej książki lub czasopisma, jeżeli wcześniej nie zgłoszono na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników, albo ustalić krótszy okres wypożyczenia, jeśli stanowi ono szczególnie poszukiwaną pozycję.

4. Poza sytuacją opisaną w punkcie 3 Bibliotece w szczególnie uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu.

5. Czytelnikowi, który ma nieuregulowane wcześniejsze zobowiązania wobec Biblioteki, można odmówić prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.


§5

1. Po upływie terminu zwrotu książki Czytelnik otrzymuje upomnienie od systemu bibliotecznego MAK+.

2. Po upływie dwóch tygodni od otrzymania pierwszego upomnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Czytelnik traci prawo do korzystania z zasobów Biblioteki na okres następne 12 miesięcy.

3. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej książki Czytelnik zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody w jednej z następujących form:

a) odkupić egzemplarz tego samego tytułu – tego samego lub nowszego wydania;

b) dostarczyć inną książkę znajdującą się w sprzedaży i wskazaną przez Dyrektora Centrum.

4. Niezależnie od dokonanego sposobu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki Czytelnik nie nabywa prawa własności do niezwróconych materiałów bibliotecznych.

5. Jeżeli Czytelnik odmawia zwrotu książki Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


§6

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Centrum.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up