Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano‑Frankiwsku (d. Stanisławowie) skupia wokół swojej działalności nie tylko dzieci i młodzież, ale również osoby starsze są częścią tej instytucji. Seniorzy aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, są zawsze ich wiernym widzem, ale i sprawiedliwym krytykiem. Ich udział w życiu Centrum ma też dobry wpływ na kształtowanie młodego pokolenia.

Klub Seniora „Złota Jesień” działa przy Centrum Kultury Polskiej od 2017 roku. To platforma dla osób z pasją. Seniorzy, to przede wszystkim nieocenione źródło, tak zwanej, wiedzy pragmatycznej, czyli wiedzy budowanej na podstawie długoletnich życiowych doświadczeń. Osoby starsze mają często zainteresowania, którymi mogą się dzielić z innymi, a ich wolny czas może być wykorzystany dla realizacji nowych wyzwań. W związku z powyższym w Centrum odbywają się spotkania tematyczne o autentycznych tradycjach, kulturze polskiej i historii. Placówka jest przestrzenią do dalszego rozwoju. Członkowie Klubu uczestniczą także w wyjazdach krajoznawczo-historycznych, zajęciach edukacyjnych, nawiązują nowe znajomości. Podobnych spotkań, rozmów, czasu na bycie ze sobą i odpoczynku, seniorom często brakuje. Niektórzy mieszkają oddzielnie od swych rodzin, a ich główną aktywnością i miejscem spotkań jest kościół czy spotkania okolicznościowe, organizowane przez polskie organizacje, których też są członkami.


Cele i zadania

  • Dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych Polaków i osób polskiego pochodzenie w wieku dojrzałym.
  • Propagowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzypokoleniowych, w tym działanie na rzecz integracji środowiska polskiego i współpracy młodzieży z osobami dorosłymi.
  • Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej.
  • Propagowanie i wspieranie wszelkich form edukacji, kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju osobowości w średnim i starszym wieku osób posiadających polskie pochodzenie.
  • Przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi dojrzałych w życiu społecznym i publicznym miasta, w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot i polskich społeczności lokalnych.

Działania

Prowadzenie dotychczasowych zajęć edukacyjnych w poznawaniu zasad korzystania z komputeraopanowania Internetu pozytywnie wpłynęło na członków Klubu Seniora „Złota Jesień”, którzy z ogromną chęcią brali się do trudnych wyzwań.

Wspólne wycieczki, wypady do kina i teatru, pogaduszki, zjednoczyły emocjonalnie różnych społecznie seniorów w jedno komórkowe środowisko. To pomogło przełamać barierę izolacji i marginalizacji u osób starszych oraz zaspokoić ich potrzebę w integracji społecznej, kulturalnej i towarzyskiej.

Uczestnicy Klubu, jak dotychczas, mieli okazję odwiedzić Częstochowę i modlić się przed słynącym z cudów obrazem Matki Boskiej. Jeździli również do Humania, gdzie m.in. zwiedzili Park Zofiówkę – wielki symbol miłości Stanisława Szczęsnego Potockiego do Zofii Potockiej. Nie mogło zabraknąć wycieczki do pobliskiego Lwowa. Zorganizowano również wyjazd krajoznawczo-historyczny do PrzemyślaKrasiczyna, a także Mukaczewa na Zakarpaciu.

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego to również miejsce spotkań uczniów i absolwentów polskiej szkoły nr 7 im. Adama Mickiewicza w Stanisławowie, która przetrwała w naszym mieście do 1957 roku. Jeszcze jedną dobrą tradycją w Centrum Kultury są organizowane wspólnie przez członków Klubu oraz wolontariuszy, młodzież skupioną wokół ośrodka międzypokoleniowych wielkanocnych i opłatkowych spotkań.„Nie jesteś sam” to opracowany przez Fundację Wolność i Demokracja z Warszawy projekt mający na celu udzielenie kompleksowego wsparcia osobom powyżej 60 roku życia polskiego pochodzenia na terenie Ukrainy. Projekt zakłada m.in. zorganizowanie sieci wolontariuszy, którzy wyposażeni w nowe kompetencje wspierają i będą wspierać seniorów, w ten sposób realizując ideę integracji międzypokoleniowej. Program pomocy polskim seniorom na Ukrainie polega też na budowaniu sieci wsparcia. W ramach jednego z modułów zostają zdiagnozowane szczegółowe potrzeby seniorów, które stanowią trwały rezultat projektu – bazę potrzeb.

Dotychczas projekt był realizowany w obwodach: iwanofrankiwskim, odeskim, rówieńskim oraz winnickim poprzez działania pięciu organizacji: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie, Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem, Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” oraz Chrześcijańsko Demokratyczny Związek Polaków w Winnicy.


Projekt „Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up