Opłaty

Cena egzaminu dla dorosłych (poziom B1, B2) – 150 EUR

Cena egzaminu dla dorosłych (poziom C1, C2) – 180 EUR

Cena egzaminu dla dzieci i młodzieży (poziom A2, B1, B2) – 90 EUR

Opłata za wydanie certyfikatu20 EUR

Płatność za egzamin uiszczana jest jednym przelewem bankowym na konto w hrywnach. W nazwie transakcji należy wskazać imię i nazwisko zdającego egzamin, poziom egzaminu, datę przeprowadzenia oraz miasto (Iwano-Frankiwsk).

Wzór: Петро Гладкий, В1, 19-20 червня 2021, Івано-Франківськ

Uwaga! Przy przelewie środków na konto, kwota jest liczona wg kursu euro na dzień płatności. Prowizję za przelew środków spłaca zdający.

Opłatę za wydanie certyfikatu wnosi się po egzaminie.

Konto bankowe, na które trzeba przelać środki, zostanie podane przy potwierdzeniu rejestracji.


Zasady przeprowadzenia egzaminu:

1. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego, prowadzone przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (dalej: Centrum) są kontrolowane przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

2. W celu rejestracji na egzamin trzeba wypełnić ankietę na stronie internetowej Centrum oraz dokonać wpłaty za egzamin na wybranym poziomie w określonym terminie. Prowizję za przelew kosztów w całości pokrywa płatnik.

3. Odpowiedzialność za dokładność i poprawność wypełnienia danych w zgłoszeniu leży po stronie osoby wypełniającej ankietę. W przypadku pozytywnego zdania egzaminu dane w certyfikacie będą wpisywane zgodnie z informacją podaną przez zdającego w zgłoszeniu.

4. Po rejestracji na egzamin oraz dokonaniu wpłaty kandydat nie może zmienić miejsca przeprowadzenia egzaminu.

5. Jeżeli w trakcie sesji zgłosi się niewystarczająca liczba kandydatów, Centrum może podjąć decyzję nie przeprowadzać egzaminu w określonym terminie. W tym przypadku osobom, które wyraziły gotowość zdać egzamin, środki finansowe zostaną zwrócone na wskazane konto.

6. Po rejestracji oraz przed dokonaniem wpłaty na konto, wskazane przez Centrum, odpowiedniej kwoty za egzamin, jest możliwość zmiany zgłoszenia co do wybranego poziomu egzaminu (nie później niż 30 dni przed egzaminem). W tym celu prosimy zwracać się do biura Centrum.

7. Po dokonaniu wpłaty za egzamin na konto Centrum zmienić poziom egzaminu można tylko pod warunkiem, że cena na nowo wybrany poziom równa się (albo jest wyższa) niż już opłacony. Trzeba pamiętać o tym, że:

a) kandydat powinien złożyć pisemne podanie o takiej zmianie zawczasu. To pozwoli Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wydać odpowiednią ilość pakietów egzaminacyjnych;

b) osoba, która chce zdać egzamin, może złożyć podanie o zmianę poziomu w dzień egzaminu, przed jego rozpoczęciem, jednak decyzja Komitetu na ten temat będzie zależała od ilości pakietów egzaminacyjnych na egzaminie.

8. Centrum informuje, że w obu przypadkach różnica kosztów nie jest zwracana.

Terminy, wymogi specjalne, certyfikaty

9. Kandydaci o specjalnych potrzebach zdrowotnych są zobowiązani do wskazania tego w swojej ankiecie w sekcji „Примітка (особливі потреби)” oraz złożyć odpowiednie medyczne zaświadczenia. Skany oryginałów tych dokumentów mają być przedstawione razem ze zgłoszeniem (pozycja – Osoby o specjalnych potrzebach).

10. Centrum informuje kandydatów drogą mailową o wynikach egzaminu w sposób i terminy wyznaczone prawem.

11. Otrzymane certyfikaty, potwierdzające poziom znajomości języka polskiego jako obcego (po tym, jak zostały opłacone), zostaną wysłane pocztą na adres, wskazany w zgłoszeniu. Jest również możliwość bezpośredniego odbioru dokumentu w biurze Centrum.

12. Osoby, które nie mogą stawić się na egzamin z przyczyn niezależnych od Centrum, są zobowiązane zwrócić się z podaniem pisemnym o zwrot kosztów wpłaconych za egzamin. Takie podania będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku, kiedy zainteresowane osoby zgłoszą się do biura Centrum:

a) przynajmniej 40 dni przed egzaminem – Centrum zwraca 100% kosztu egzaminu;

b) w ciągu 39-30 dni przed egzaminem – Centrum zwraca 50% kosztu egzaminu.

13. Centrum nie zwraca opłaty za egzamin, jeżeli podanie w tym temacie zostanie złożone później niż 29 dni przed egzaminem.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up