We wrześniu i październiku 2013 roku odbyło się szereg spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowanego projektu Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Ich celem było zebranie opinii i uwag na temat kierunków i zakresu wsparcia zaproponowanych w ramach Programu na lata 2014-2020.

Program Operacyjny „Wiedza, Edukacja, Rozwój” powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program wspiera innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kształt Programu i jego zakres wynikają z projektu Umowy Partnerstwa oraz z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 2007-2013.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 współfinansuje krajowy program operacyjny oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji Europejskiego Fundusz Społecznego w Polsce przyjęto założenie, że na poziomie regionalnym. Europejski Fundusz Społeczny będzie finansował bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast Program Operacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego, jako program krajowy będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych.

Zgodnie z powyższym Program jest ukierunkowany na następujące obszary:

  • Wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform;
  • Wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę;
  • Poszukiwanie nowych, niestosowanych dotąd na szerszą skalę innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne czy brak kwalifikacji i wykształcenia. Wypracowywanie tych metod będzie odbywać się w drodze tworzenia i testowania nowych rozwiązań a także poprzez przenoszenie rozwiązań stosowanych w innych krajach (współpraca ponadnarodowa);
  • Realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej czyli np. staży i praktyk zagranicznych w ramach programów Erasmus czy Leonardo da Vinci;
  • Realizację działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do 24 roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży.

Program będzie realizowany równolegle do 16 regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w celu stworzenia bardziej efektywnych ram polityk, których oddziaływanie będzie miało miejsce na poziomie regionalnym w postaci bezpośredniego wsparcia indywidualnego. Niniejszy Program wraz z 16 regionalnymi programami operacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią zatem spójną całość, obejmującą interwencje w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji oraz dobrego rządzenia.

Należy podkreślić, iż kształt Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój” w dużej mierze wynika z ustaleń zawartych w Umowie Partnerstwa oraz z przygotowanych regulacji na poziomie Unii Europejskiej. W związku z powyższym przedstawiony projekt Programu może ulegać zmianom wynikającym z regulacji europejskich.  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w przypadku ewentualnych zmian w Programie będzie prezentować kolejne wersje projektu Programu z uwzględnieniem uwag i postulatów zgłaszanych w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Źródło: www.fundusze-europejskie.net

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up